Paginacija

Klasifikacija  s TensorFlow
Klasifikacija s TensorFlow
Matteo Kinkela
U ovom radu prikazano je korištenje TensorFlowa i Kerasa u izradi modela za duboko učenje. Rješavali smo problem klasifikacije znamenaka i problem klasificiranja filmskih postera u žanrove. Za rješavanje problema klasifikacije korištena je TensorFlow duboka neuronska mreža te je objašnjena njena arhitektura i aktivacijske funkcije. Prikazane su sve faze učenja koje su potrebne za stvoriti dobar model počevši od analize podataka, preko izrade i učenja modela i na kraju testiranje...
Klasifikacija slika korištenjem konvolucijskih neuronskih mreža
Klasifikacija slika korištenjem konvolucijskih neuronskih mreža
Matija Mihoci
U radu će se prikazati postupci klasifikacije slika iz baze slike Caltech-101 i Caltech-256 korištenjem konvolucijskih neuronskih mreža. Rezultati klasifikacije dobiveni tim postupkom bit će uspoređeni s rezultatima klasifikacija dobivenih korištenjem vreće značajki i klasičnih metoda klasifikacije.
Komunikacija aplikacija na različitim platformama putem aplikativnog programskog sučelja
Komunikacija aplikacija na različitim platformama putem aplikativnog programskog sučelja
Ivan Ćaleta-Car
Prikaz komunikacije aplikacija na različitim platformama koristeći aplikativno programsko sučelje na primjeru sustava studentskog restorana. Sustav se sastoji od aplikacije za stolna računala, API i mobilne aplikacije.
Komunikacija grafičkog i središnjeg procesora u heterogenom računalnom sustavu
Komunikacija grafičkog i središnjeg procesora u heterogenom računalnom sustavu
Augustin Sočković
U radu je opisana komunikacija osnovnog i grafičkog procesora u heterogenom računalnom sustavu, definirana heterogena sustavska arhitektura (HSA), te skiciran "povijesni okvir" razvoja CPU-a i GPU-a do tehnologije koja je omgućila HSA. Opisan je načn rada platforme za razvoj aplikacija za heterogenu sustavsku arhitekturu, specifično način na koji grafički i središnji procesor unutar iste komuniciraju. Odabrana je platforma ROCm zbog otvorenosti i dostupnosti AMD-ovog grafičkog...
Korisničke priče i korisnički zahtjevi
Korisničke priče i korisnički zahtjevi
Danijela Draguzet
Ovaj završni rad prikazuje opće karakteristike korisničkih priča te njihovu povijest, upotrebu te ostale informacije. Isto tako opisani su korisnički zahtjevi te sličnosti i razlike između njih i korisničkih priča. Ovaj rad uključuje opis procesa pisanja korisničkih priča te neke od predložaka za pisanje istih te su izgrađeni primjeri korisničkih priča za dva sustava. Opisano je i mapiranje korisničkih priča te prikazano mapiranja na dva primjera. Na samom kraju navedene...
Korištenje MongoDB u razvoju web aplikacija
Korištenje MongoDB u razvoju web aplikacija
Ana Sobotinčić
U ovome završnom radu daje se pregled, i opis baza podataka koje se koriste u razvoju web aplikacija, njihov razvoj kroz povijesti te osvrt na sadašnje stanje i budućnost. Detaljnije su pojašnjena dva osnovna modela baza podataka: relacijski model podataka i nerelacijski model podataka. U radu je naglasak stavljen na NoSQL bazu podataka MongoDB, koja je trenutno najpopularnija nerelacijska baza podataka u svijetu. Glavni je cilj rada izraditi web aplikaciju koja koristi MongoDB kao...
Korištenje biometrijskih značajki dlana za identifikaciju osoba
Korištenje biometrijskih značajki dlana za identifikaciju osoba
Manuel Maraš
U ovom diplomskom radu opisali smo biometrijski sustav te njegovu arhitekturu, njegove faze rada te načine prikupljanja značajki. Opisali smo dlan te njegove karakteristike. Dali smo uvid u načine prikupljanja biometrijskih podataka. Prikazali smo metode izlučivanja značajki dlana ovisno o tipu slike (offline ili online). Opisali smo nekoliko metoda za analizu linija dlana te njihovo uspoređivanje. Za kraj smo izvršili nekoliko eksperimenata u svrhu usporedbe raznih metoda za...
Korištenje umjetne inteligencije u alatu Unity
Korištenje umjetne inteligencije u alatu Unity
Filip Mravić
U ovom završnom radu istražujemo kako možemo pomoću Unityja kreirati aplikacije(razne simulacije ili igrice) koristeći umjetnu inteligenciju. Kroz primjere ćemo se baviti isključivo sa problemom traženja najkraćeg puta do neke točke u prostoru. U početku govorimo općenito o traženju puta te koji se algoritam najčešće koristi(opis i implementacija), koristimo u primjerima dvije različite vrste grafova: u obliku matrice te u obliku Navigation Mesha. Kroz primjere ćemo...
Kreiranje animacija na webu
Kreiranje animacija na webu
Ana Petrović
Od samih početaka razvoja weba animacije su se koristile s ciljem da privuku pažnju korisnika ili pojasne neki dinamički sadržaj koji se ne bi mogao dovoljno dobro predstaviti tekstom i slikom. Animirane GIF datoteke i Flash animacije, do nedavno prevladavajuće formate za animacije na webu, danas zamjenjuju nove tehnologije usklađene s HTML5 standardom: animacije načinjene korištenjem CSS, SVG i JavaScripta. U ovom završnom radu opisane su osnove izrade web animacija pomoću...
LARAVEL FRAMEWORK U PHP MVC WEB APLIKACIJAMA
LARAVEL FRAMEWORK U PHP MVC WEB APLIKACIJAMA
Samanta Bartolić
U ovom diplomskom radu korišten je Laravel framework za kreiranje webshop aplikacije. Laravel je besplatan framework PHP programskog jezika koji se bazira na MVC arhitekturi. Aplikacija je podijeljena na dva dijela, korisnički i administratorski dio. Administratori mogu upravljati proizvodima i njihovim kategorijama. Svim korisnicima je pružena mogućnost pregledavanja proizvoda po kategorijama i dodavanja u košaricu, ali samo registrirani korisnici mogu izvršiti kupnju. Za...
LINUX OS - PREMOŠTENJE
LINUX OS - PREMOŠTENJE
Pino Zidarić
Ovaj završni rad pod nazivom Linux OS – premoštenje podijeljen je u tri glavna dijela. Prvi dio odnosi se na kratku povijest i razvoj Linux i Linux-like operativnih sustava. Drugi dio rada odnosi se na Ubuntu operativni sustav koji je jedna od inačica Linux operativnih sustava. U trećem i najznačajnijem dijelu rada analizirano je i detaljno opisano premoštenje, a zatim i konkretna implementacija premoštenja za odabranu inačicu Linux sustava na tri načina.
LOKALIZACIJA APLIKACIJE ZA E-UČENJE DITUS
LOKALIZACIJA APLIKACIJE ZA E-UČENJE DITUS
Ivana Pilaj
Praktični dio diplomskog rada obuhvaća lokalizaciju sustava za e-učenje Ditus. Taj sustav otvorenog koda zasnovan je na primjeni algoritama za rudarenje podataka što olakšava proces usvajanja znanja i skraćuje vrijeme učenja, a njegovi autori su profesori Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci dr.sc. Božidar Kovačić i mr.sc. Igor Jugo. Pojam lokalizacija označuje proces pretvorbe sadržaja stranice u jezično i kulturološki odgovarajući format, a pri toj izradi koristit...

Paginacija